Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 413/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2015-09-30

Sygn. akt III RC 413/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Izabela Żylińska - Małecka

Protokolant Agnieszka Smolińska

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku w Dzierżoniowie sprawy

z powództwa J. R.

przeciwko E. R.

o alimenty

oddala powództwo.

Sygn. akt III RC 413/14

UZASADNIENIE

Powódka J. R. w dniu 20 listopada 2014 roku wniosła pozew przeciwko pozwanemu E. R. o zasądzenie na swoja rzecz alimentów w kwocie po 700 zł (siedemset złotych) miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu podała, że małżeństwo stron trwało od 1973 roku do 1980 roku. Sąd Rejonowy w (...) wyrokiem z dnia 1 lipca 1980 roku rozwiązał małżeństwo przez rozwód z winy pozwanego. Z małżeństwa pochodzi dwoje dzieci S. R.i A. R., na które pozwany łożył alimenty jednakże czynił to nieregularnie. E. R.nie interesował się dziećmi, nie odwiedzał ich. Obecnie J. R.jest emerytką i otrzymuje z tego tytułu świadczenie w kwocie 1521,94 zł miesięcznie. Posiada lekki stopień niepełnosprawności. Choruje na zwyrodnienie kręgosłupa i nadciśnienie tętnicze. Wymaga stałej rehabilitacji i leczenia farmakologicznego. J. R.ma pod opieką syna niepełnosprawnego, niezdolnego całkowicie do pracy. Powódka ponosi wydatki związane z leczeniem własnym oraz leczeniem syna. Ponadto opłaca miesięcznie czynsz w kwocie 509,12 zł i energię w kwocie 75,28 zł oraz abonament za Internet, telefon i telewizję w kwocie 107 zł. J. R.podała, że ze względu na duże pogorszenie się jej sytuacji materialnej po rozwodzie, nie może zaspokoić istotnych potrzeb swoich i syna. Natomiast sytuacja materialna pozwanego E. R.jest bardzo dobra. Jest właścicielem Biura usług (...), działa w branży Biura (...)w P.. Posiada dom wolbnostojacy w P., luksusowo urządzonyPozwany jest emerytem. Dzieci z drugiego związku są już dorosłe i samodzielne finansowo.

Na rozprawie w dniu 16 lutego 2015 roku powódka J. R. podtrzymała swoje stanowisko zaś pozwany E. R. wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W trakcie postępowania strony co do zasady nie zmieniły swojego stanowiska, przy czym powódka J. R. na rozprawie w dniu 30 września 2015 roku oświadczyła, iż domaga się od pozwanego E. R. alimentów w kwocie 500 zł miesięcznie bowiem ze swojej emerytury utrzymuje siebie i syna, który nie przekazuje jej żadnych pieniędzy na opłaty oraz swoje utrzymanie.

SĄD USTALIŁ STAN FAKTYCZNY:

Sąd Rejonowy w (...) wyrokiem z dnia 1 lipca 1980 roku rozwiązał małżeństwo J. R.i E. R.zawarte w dniu 20 stycznia 1973 roku przez rozwód z winy E. R.. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron S. R. ur. (...)i A. R. ur. (...)Sąd powierzył ich matce zaś od ojca zasądził alimenty w łącznej kwocie 2.500 zł miesięcznie. J. R.miała wówczas 33 lata, była nauczycielką i zarabiała 3,200 zł miesięcznie zaś E. R.miał 35 lat i był technikiem budowlanym i zarabiał 5.050 zł miesięcznie. Strony zamieszkiwały w P.w mieszkaniu służbowym przyznanym J. R.. J.i E. R.posiadali książeczkę mieszkaniową, na której zgromadzili wkład pochodzący z pieniędzy otrzymanych jako prezenty ślubne. J. R.zamieszkała w 1985 roku w mieszkaniu spółdzielczym w D.na Osiedlu (...)o powierzchni 59,27m 2, przy czym własnościowe prawo do tego lokalu nabyła 19 października 2007 roku. Wcześniej – w dniu 5 maja 1981 roku – byli małżonkowie dokonali w drodze ugody sądowej podziału majątku dorobkowego. Wkład mieszkaniowy zgromadzony na książeczce mieszkaniowej w kwocie 35.000 zł na wyłączną własność nabyła J. R.. Strony dokonały także podziału majątku ruchomego w skład, którego wchodziły rzeczy stanowiące wyposażenie mieszkania.

Dowód:

- akta SR w (...) (...)

- zeznanie J. R. – k. 114 verte-115

- protokół z treścią ugody z dn. (...). – k. 127 i 127verte

- akt notarialny z dn. (...). – k. 128-130

Powódka J. R.ma obecnie 68 lat. Emerytką jest od 51 roku życia i otrzymuje z tego tytułu świadczenie w kwocie netto 1521,94 zł. Została zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności, która to niepełnosprawność datuje się od 2006 roku i ma charakter trwały. Mieszka razem z synem A. R., który ma 38 lat i został uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy z powodu schizofrenii paranoidalnej. Niezdolność w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS z dnia 10 września 2013 roku ustalono do 30 września 2016 roku. A. R.wprawdzie skończył pomaturalne (...), ale nigdy nie pracował zawodowo. Otrzymuje świadczenie rentowe w kwocie netto 643,02 zł miesięcznie oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie. W zasadzie nie partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania, pozostając na utrzymaniu swojej matki. Swoje środki pieniężne przeznacza na własne potrzeby. Wcześniej A. R.przekazywał swojej matce pieniądze na utrzymanie mieszkania i siebie, obecnie czasami da kwotę 100 lub 200 zł. Syn stron od 21 stycznia 2015 roku do 11 lutego przebywała w szpitalu (...)w W.. W domu jest agresywny, nie przyjmuje zaleconych leków. J. R.czasami, w obawie przed A. R., zmuszona jest nocować u swojej sąsiadki. Sąsiadka M. S.w razie potrzeby wspomaga powódkę pożyczką pieniędzy z reguły na kilka przed emeryturą w kwocie 200 zł. A. R.na rzecz S. C.Bank w listopadzie i grudniu 2014 roku oraz w styczniu 2015 roku uiścił po 30,21 zł. Zakupuje niepotrzebne rzeczy.

Powódka J. R. cierpi na dyskopatię spowodowaną zwyrodnieniem kręgosłupa i nadciśnienie, a ostatnio ujawniła się choroba jelita wrażliwego. Na leki wydaje 50-100 zł miesięcznie. Korzysta z rehabilitacji, refundowanej dwa razy w roku przez NFZ. Powódka była w sanatorium, chciałaby także skorzystać z wczasów rehabilitacyjnych, które kosztują 1.000 zł i są dofinansowywane w kwocie 400-500 zł.

J. R. uiszcza miesięcznie czynsz w kwocie 520 zł, opłatę za energię elektryczną w kwocie 70 zł oraz abonament za Internet, telewizję i telefon w kwocie 115 zł. Powódka w dniu 2 lutego 2015 roku zawarła umowę pożyczki na kwotę 8.000 zł ze spłatą przez dwa lata w ratach po 83,33 zł miesięcznie.

Dowód:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nr (...) – k. 4

- zaświadczenia ZUS z dn. (...). z dn. (...). – k. 5, k. 131

- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dn. (...). – k 6

- zaświadczenie lek. z dn. (...). – k. 7

- dowody wpłaty za czynsz i abonament K. 8 i 9 i k. 62

- dowód wpłaty z dn. (...). – k. 63

- potwierdzenie przyjęcia do szpitala z dn. (...) – k.47

- umowa pożyczki nr (...) z dn. (...). - k.54-56

- faktura z dn. (...). z dn. (...). - k.57, k. 79

-skierowanie z (...) – k. 59

- decyzja (...) w D. z dn. (...). – k. 60

- zeznania św. M. S. – k. 110 i 110verte

- zeznanie J. R. – k. 114 verte-115

- zaświadczenie ZUS z dn. (...). –k. 132

Pozwany E. R.ma wykształcenie średnie, obecnie ma 70 lat i jest emerytem od 5 lat. Otrzymuje z świadczenie emerytalne w kwocie netto 1430,16 zł miesięcznie. W czasie małżeństwa z J. R.pracował jako dyrektor techniczny w Wydziale (...). Po zwolnieniu z pracy w 1982 roku prowadził firmę (...)nie dłużej niż do 1993 roku. Przez kolejne kilka lat pozwany pracował dorywczo. W 2000 roku podjął działalność gospodarczą w zakresie (...)i tę działalność prowadzi do dziś z tym, że w ostatnich latach działalność z reguły jest zawieszona na kilka miesięcy , działalność podejmowana gdy pozwany otrzymuje zlecenie wykonania projektu. E. R.należy do Izby Inżynierów (...). Przynależność do I.umożliwia mu kontakt z kolegami, a czasami otrzymanie od któregoś z nich zlecenia. Od dnia 27 sierpnia 2015 roku działalność gospodarcza jest zawieszona. E. R.za 2014 rok z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wykazał dochód w kwocie 10.993 zł.

Pozwany E. R. mieszka ze swoją partnerką życiową T. S. w przedwojennym domu w P.. Ostatni remont domu tj. przełożenie dachu, był przeprowadzony kilkanaście lat temu. Pozwany prace remontowe wewnątrz domu wykonywał sam. Wyłożył, około 20 lat temu, pokój listewkami drewna, przeprowadził renowacje mebli. Ze związku z T. S. ma dwie córki: K. lat 31 i A. w wielu 29 lat. Młodsza córka mieszka ze swoim rodzicami. Córka A. do lipca 2015 roku była osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, a od 9 lipca 2015 roku pracuje na ¼ etatu w Restauracji (...), otrzymując wynagrodzenie w kwocie brutto 437,50 zł miesięcznie. Starsza córka jest samodzielna, mieszka w Niemczech. T. S. z tytułu umowy zlecenie, pracując jako opiekun sali wiejskiej w P., otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 250 zł miesięcznie.

Pozwany E. R. od 20 lat cierpi na chorobę skórną – łuszczyca i z tego powodu leczy się u lekarza dermatologa. Od 2009 roku leczony jest zachowawczo urologa. W lutym 2015 roku otrzymał skierowanie do poradni urologicznej i dermatologicznej. Cierpi na organiczne zaburzenia nastroju i leczy się w (...) w D.. Pozwany czasami na lekarstwa wydaje 200 zł, ale nie wykupuje wszystkich leków zapisanych przez lekarzy na receptach.

Koszty związane z utrzymaniem domu, w którym mieszka pozwany wynoszą : opłata za gaz 143,33 zł miesięcznie, opłata za energię 111, 96 zł miesięcznie, opłata za wodę 100,69 zł miesięcznie, opłata z tytułu podatku od nieruchomości 135 kwartalnie, zakup węgla 2.500 zł i drewna 698,25 zł na sezon grzewczy, opłata za wywóz nieczystości 72 zł kwartalnie.

E. R. nie utrzymuje kontraktu ze swoim synem A. R..

Dowód:

- dowody wpłaty za gaz i wodę – k. 38

- zaświadczenie. PUP z dn. (...). i z dn. (...). –k. 39

- skierowania lek. z dn. (...). – k. 40

- zaświadczenie z (...) gminy D. z dn. (...). i z dn. (...). – k. 41, k. 133

- zaświadczenie ZUS z dn. (...). i z dn. (...). – k. 42, k. 139

- zaświadczenie lek. z dn. (...)k.81

- zaświadczenie lek. z dn. (...).- k.82

- zaświadczenie lek. z dn. (...). – k. 83

- wydruk elektroniczny z CEiIoDGRP z dn. (...). – k. 84, k. 85, k. 87, k. 89,

- faktury nr (...)/`(...)i nr (...) – k. 92

- rachunki z dn. (...) – k. 93

- faktura z (...). – k. 94

- faktura z (...). – k. 95

- decyzja z dn. (...). – k. 97

- dokument dostawy z (...). – k. 98

- asygnata z (...). – k. 99

- dowód wpłaty z (...). – k. 100,

- dowody wpłat od (...). do (...). – k. 101

- dowody wpłat na rzecz Związku (...) – k. 102

- faktura z dn. (...). – k. 103 (woda 104,39 zł)

- zeznanie pozwanego E. R.- k. 115 i 115 verte

- zeznanie podatkowe za 2014 r. – k. 121-122

- zaświadczenie z dn. (...). – k. 138

- faktury z dn. (...). i (...) oraz z dn. (...).– k. 141, k. 145

- faktura z dn. (...) – k. 142

- dowód wpłaty z (...). – k. 143

- faktura z dn. (...). – k. 148

Sąd zważył:

Zgodnie z treścią art. 60 § 2 krop, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Przesłankami szerszej postaci obowiązku alimentacyjnego określonego w zacytowanym przepisie prawnym są następujące: 1) zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych może być tylko rozwiedziony małżonek, który ponosi wyłączną winę rozkładu pożycia, a uprawnionym tylko małżonek niewinny, 2) rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej uprawnionego. Powołany przepis nie uzależnia wprost alimentów od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Wskazuje jednak, że zakres świadczeń alimentacyjnych zobowiązanego musi być „odpowiedni” w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Gdy zaistnieją powyższe przesłanki, sąd może, ale nie musi, zasadzić alimenty na podstawie art. 60§2 krop (wyrok SN z dnia 15 lutego 2001 r. II CKN 391/00). W doktrynie przyjmuje się, że pojęcie sytuacji materialnej ujmowane jest jako stosunek ilości środków potrzebnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego do ilości środków, jakimi małżonek niewinny, przy pełnym wykorzystaniu swych możliwości zarobkowych i majątkowych, rzeczywiście rozporządza. Jednocześnie podkreśla się, że „usprawiedliwionych potrzeb” uprawnionego nie należy utożsamiać z „równą stopą życiową”. W wyroku z dnia 13 stycznia 2000 r. (II CKN 673/98) Sąd Najwyższy stwierdził, że „Ewentualne zastosowanie przepisu art. 60 § 2 krop wymaga uprzednich ustaleń faktycznych określających sytuację małżonka niewinnego i to powstałą w następstwie orzeczenia rozwodu, a nadto ustalenia hipotetycznej sytuacji, w jakiej znajdowałby się tenże niewinny małżonek, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo”.

Z kolei przepis art. 61 krop stanowi, że z zastrzeżeniem przepisu artykułu poprzedzającego do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków rozwiedzionych drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi.

Strony J. R.i E. R.pozostawali w związku małżeńskim od 20 stycznia 1973 roku do 1 lipca 1980 roku. Zatem małżeństwo stron trwało stosunkowo krótko, biorąc pod uwagę okres, jaki upłynął od daty rozwodu do chwili obecnej, to jest 35 lat. W czasie trwania małżeństwa zarówno powódka jak i pozwany pracowali zawodowo, a dziś oboje są emerytami. J. R.w dacie orzekania rozwodu miała wówczas 33 lata, była nauczycielką i zarabiała 3,200 zł miesięcznie zaś E. R.miał 35 lat i był technikiem budowlanym, zarabiał 5.050 zł miesięcznie. Teraz J. R.ma 68 lat i otrzymuje świadczenie emerytalne w kwocie netto 1521,94 zł miesięcznie zaś E. R.ma 70 lat i otrzymuje emeryturę w kwocie netto 1430,16 zł miesięcznie. Pozwany okresowo pozyskuje dodatkowy dochód z tytułu prowadzonej działalności w gospodarczej, wykonując projekty (...). W 2014 roku z tego tytułu uzyskał dochód w kwocie 10.993 zł. E. R.nie ma stałych zleceń. Należy do Izby Inżynierów (...), dzięki temu utrzymuje kontakty koleżeńskie, a to z kolei przekłada się na doraźne otrzymanie zlecenia wykonania projektu.

Strony w czasie małżeństwa zamieszkiwały w P. w mieszkaniu służbowy. Po rozwodzie w 1985 roku J. R. zamieszkała – i nadal mieszka – w mieszkaniu spółdzielczym w D. na Osiedlu (...) o powierzchni 59,27m 2, przy czym własnościowe prawo do tego lokalu nabyła 19 października 2007 roku. Zważyć jednak należy, iż uzyskanie tego mieszkania było możliwe dzięki posiadanej książeczce mieszkaniowej, na której zgromadzony był wkład pochodzący z pieniędzy otrzymanych przez strony w ramach prezentów ślubnych, a który to wkład w całości, bez spłat na rzecz byłego męża, został przyznany J. R. (ugoda sądowa z dnia 5 maja 1981 roku). Strony dokonały także podziału majątku ruchomego w skład, którego wchodziły rzeczy stanowiące wyposażenie mieszkania. Z kolei E. R. mieszka obecnie w przedwojennym domu, który wbrew twierdzeniom powódki, nie jest nieruchomością luksusową, gdyż ostatni remont był przeprowadzany kilkanaście lat temu.

J. R.mieszka z dorosłym synem stron A. R.(38 lat). Syn stron jest całkowicie niezdolny do pracy (do 30 września 2016 roku) z powodu (...). A. R.nigdy nie pracował zawodowo. Otrzymuje świadczenie rentowe w kwocie netto 643,02 zł miesięcznie oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie. W zasadzie nie partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania, pozostając na utrzymaniu swojej matki. Swoje środki pieniężne przeznacza na własne potrzeby. Wcześniej przekazywał matce pieniądze na utrzymanie mieszkania i siebie. Teraz czasami da kwotę 100 lub 200 zł. Syn stron od 21 stycznia 2015 roku do 11 lutego 2015 roku przebywał w szpitalu (...) w W.. W domu jest agresywny, nie przyjmuje zaleconych leków. Bywa, że J. R.w obawie przed A. R., zmuszona jest nocować u swojej sąsiadki. S. M. S.w razie potrzeby wspomaga powódkę pożyczką pieniędzy z reguły na kilka przed emeryturą w kwocie 200 zł. A. R.spłaca należności na rzecz S. C.Bank po 30,21 zł miesięcznie.

Natomiast pozwany E. R. mieszka cały czas ze swoją partnerką życiową T. S. i wspólna córką A.. Córka A. do lipca 2015 roku była osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, a od 9 lipca 2015 roku pracuje na ¼ etatu w Restauracji (...), otrzymując wynagrodzenie w kwocie brutto 437,50 zł miesięcznie. Starsza córka K. ma 31 lat i jest samodzielna, mieszka w Niemczech. T. S. z tytułu umowy zlecenie, pracując jako opiekun sali wiejskiej w P., otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 250 zł miesięcznie.

Koszty związane z utrzymaniem mieszkania J. R. wynoszą 705 zł miesięcznie (czynsz 520 zł, energia 70 zł, abonament za Internet, telewizję i telefon 115 zł). Powódka spłaca pożyczkę zaciągniętą w dniu 2 lutego 2015 roku na dwa lata w kwocie 8.000 zł w ratach po 83,33 zł miesięcznie.

Z kolei pozwany ponosi koszty związane z utrzymaniem domu w kwocie około 490 zł (gaz 143,33 zł, energia 111, 96 zł, woda 100,69 zł) oraz koszty zakupu opału za kwotę średnio miesięcznie 266 zł (węgiel 2.500 zł, drewno 698,25 zł), oraz opłatę z tytułu podatku od nieruchomości 135 kwartalnie i opłatę za wywóz nieczystości 72 zł kwartalnie. Łącznie średni miesięczny koszt utrzymania domu wynosi około 825 zł.

Powódka J. R. cierpi na dyskopatię spowodowaną zwyrodnieniem kręgosłupa i nadciśnienie, a ostatnio ujawniła się choroba jelita wrażliwego. Na leki wydaje 50-100 zł miesięcznie. Korzysta z rehabilitacji, refundowanej dwa razy w roku przez NFZ. Była w sanatorium, ale chciałaby także skorzystać z wczasów rehabilitacyjnych, które kosztują 1.000 zł i są dofinansowywane w kwocie 400-500 zł.

Natomiast pozwany E. R. od 20 lat cierpi i leczy się na chorobę skórną – łuszczycę. Od 2009 roku leczony jest zachowawczo u lekarza urologa. W lutym 2015 roku otrzymał skierowanie do poradni urologicznej i dermatologicznej. Cierpi na organiczne zaburzenia nastroju i leczy się w (...) w D.. Pozwany czasami na lekarstwa wydaje 200 zł, ale nie wykupuje wszystkich leków zapisanych przez lekarzy na receptach.

J. R. otrzymuje świadczenie emerytalne w kwocie netto 1521,94 zł miesięcznie zaś jej syn A. R. posiada dochód w kwocie 796 zł (renta 643,02 zł, zasiłek pielęgnacyjny 153 zł). Łącznie dochody dwuosobowej rodziny wynoszą 2.317 zł miesięcznie.

E. R. otrzymuje emeryturę w kwocie netto 1430,16 zł miesięcznie. W 2014 roku z tego tytułu uzyskał z tego tytułu dochód w kwocie 10.993 zł. T. S. z tytułu umowy zlecenie, pracując jako opiekun sali wiejskiej w P., otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 250 zł miesięcznie. Córka pozwanego A. a od 9 lipca 2015 roku, pracując na ¼ etatu w Restauracji (...), otrzymuje wynagrodzenie w kwocie brutto 437,50 zł miesięcznie. Łączny dochód, bez dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, wynosi około 2.000 zł miesięcznie. Zakładając, że pozwany uzyskuje dochód z własnej działalności w kwocie około 10.000 zł rocznie, łączna kwota dochodu rodziny pozwanego wynosi około 2.800 zł miesięcznie.

Koszty utrzymania mieszkania J. R. wyniosła około 700 zł zaś koszty utrzymania domu pozwanego wynoszą około 800 zł miesięcznie.

Zdaniem Sądu, nie sposób sformułować miarodajnych dla niniejszej sprawy wniosków z analizy sytuacji stron w czasie, gdy byli małżeństwem z ich sytuacją aktualną. Wynika to, bowiem ze zbyt długiego czasu, jaki upłynął od rozwodu do chwili obecnej oraz z zupełnie innej w owym czasie, a teraz sytuacją gospodarczo-społeczną kraju. Trudno także hipotetycznie określić, jaka byłaby sytuacja stron, gdyby nadal pozostawali małżeństwem albowiem przez 35 lat mogło wydarzyć się szereg okoliczności, które diametralnie zmieniłyby sytuację życiową stron nawet wówczas gdyby nie doszło do rozwodu. Niewątpliwie rozwód spowodował, że J. R. sama wychowywała dzieci, a teraz boryka się z ogromnymi trudnościami wynikającymi z mieszkania z dorosłym aczkolwiek chorym synem. Tym niemniej ta sytuacja, która wzbudza współczucie także w Sądzie, sama w sobie nie może uzasadniać uwzględnienie powództwa. Wprawdzie, przyjmuje się, że obowiązek świadczeń alimentacyjnych między małżonkami po rozwodzie stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy powstałego przez zawarcie związku małżeńskiego, tym niemniej w przedmiotowej sprawie faktyczne wsparcie i pomoc ze strony pozwanego powinno raczej polegać na działaniach, które nie mają charakteru finansowego. W odczuciu Sądu, a z kontekstu zeznań powódki –„byłoby lepiej gdyby pozwany zainteresował się synem”- wynika, że właśnie takiej pomocy oczekuje J. R..

Urzeczywistnienie roszczenia powódki, w ocenie Sądu, nie jest możliwe albowiem pozwany E. R. jest emerytem, a jego świadczenie jest niższe niż powódki. Uzyskiwane dochody z prowadzonej działalności gospodarczej nie wpływają znacząco na realny wzrost dochodów zwłaszcza, że tę działalność wykonuje, rzec można, hobbistycznie, co wynika z zeznań pozwanego „mam kontakt ze swoimi kolegami, nie chodzi o uzyskanie dochodu”. Stan zdrowia stron wymaga leczenia, a związane z tym koszty są porównywalne. Strony ponoszą zbliżone koszty związane z eksploatacja mieszkania.

W tym miejscu jeszcze raz należy przywołać treść przepisu art. 60 § 2 krop, z którego wynika, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Zdaniem Sądu, rozwód nie spowodował po stronie J. R. istotnego pogorszenia sytuacji materialnej, ale na pewno uczynił sytuację życiową ciężką i trudną. J. R., w ocenie Sądu, nie powinna mieć niezaspokojonych własnych potrzeb, jeśli chodzi o sferę materialną. Jeśli powódce brakuje pieniędzy i zmuszona jest do korzystania z pożyczek, to wynika to z faktu, iż A. R. nie partycypuje w kosztach utrzymania siebie i mieszkania, mimo iż otrzymuje rentę i zasiłek pielęgnacyjny. Dodatkowo A. R. podejmuje nieracjonalne decyzje (zakup niepotrzebnych rzeczy, kredyt bankowy), co zapewne wynika ze stanu jego zdrowia, ale mogące mieć wpływ na sytuację ekonomiczną tej dwuosobowej rodziny. Chociaż obecna sytuacja życiowa powódki jest trudna i wpływa na brak poczucia bezpieczeństwa osobistego J. R., to jednak możliwa do rozwiązania, ale przy posłużeniu się innymi działaniami prawnymi niż li tylko dochodzenie roszczeń na podstawie art.60§ 2 krop. Nie przekraczając dozwolonych granic, wyznaczonych niniejszym postępowaniem, można wszak wskazać, że zarówno w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie jak i Sądzie Okręgowym w Świdnicy są punkty obsługi interesantów gdzie bezpłatnie można zasięgnąć informacji o ewentualnych czynnościach formalno-sądowych, czy też zaznajomić się z wzorami pism procesowych.

Reasumując, na podstawie powołanych przepisów prawnych, orzeczono jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Stolarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Żylińska-Małecka
Data wytworzenia informacji: