Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 46/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2014-12-11

Sygn. akt IV P 46/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział IV Pracy

w składzie:

  Przewodniczący: SSR Elżbieta Kuryło – Maciejewska

Ławnicy: Krystyna Panońko, Marzanna Urbanowicz

  Protokolant: Jolanta Zengiel

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2014 roku w Dzierżoniowie

na rozprawie

sprawy z powództwa T. Ż.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

o przywrócenie powódki do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy

I.  przywraca powódkę T. Ż. do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy – stanowisku pracy - pielęgniarki w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D. z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia;

II.  nakazuje stronie pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D. uiścić na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie kwotę 346,10 zł tytułem zwrotu wydatków na opinię biegłego.

Sygn. akt IV P 46/13

UZASADNIENIE

Powódka T. Ż. występując przeciwko stronie pozwanej (...) Spółce z o.o. w D. wniosła o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia warunków pracy i płacy z dnia 08 kwietnia 2013 roku oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych. Wniosła także o nałożenie na stronę pozwaną obowiązku dalszego zatrudniania powódki na dotychczasowym stanowisku, tj. na stanowisku pielęgniarki w Dziale Pomocy Doraźnej do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

Na wypadek rozpoznania sprawy po upływie okresu wypowiedzenia powódka wniosła o przywrócenie jej do pracy w pozwanej spółce na poprzednich warunkach pracy i płacy na stanowisku pielęgniarki w Dziale Pomocy Doraźnej. Wniosła także o zabezpieczenie powództwa poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania poprzez nałożenie na pozwanego pracodawcę obowiązku zatrudniania powódki na dotychczasowych warunkach płacy i pracy.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż jest zatrudniona w pozwanej spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 31.07.1981 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, ostatnio na stanowisku pielęgniarki w Dziale Pomocy Doraźnej. Pobierane przez nią wynagrodzenie wynosi 3.400 zł brutto miesięcznie. Współpraca pomiędzy stronami układała się dobrze. Powódka wykonywała powierzoną jej pracę sumiennie i starannie, przestrzegała ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, regulaminu oraz ustalonego porządku; nie była upominana, ani karana porządkowo. Pozwany był zadowolony z pracy powódki i nigdy nie zgłaszał do niej żadnych zastrzeżeń.

Pismem z dnia 08.04.2013 r. pozwana spółka wypowiedziała powódce warunki pracy i płacy, wynikające z łączącej strony umowy, w części dotyczącej miejsca zatrudnienia i otrzymywanego wynagrodzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31.07.2013 r. Wskazanymi przyczynami wypowiedzenia są: „potrzeby pracodawcy wynikające z konieczności zabezpieczenia ilości personelu medycznego w Izbie Przyjęć dla prawidłowego jej funkcjonowania”.

Powódka nie zgadza się z dokonanym jej wypowiedzeniem warunków pracy i płacy ponieważ zaproponowane powódce stanowisko pielęgniarki w Izbie Przyjęć (...) Szpitala (...) w D. z obniżonym w stosunku do dotychczasowego wynagrodzeniem jest nieodpowiednie ze względu na stan zdrowia powódki. W czerwcu 2002 roku powódka była konsultowana w Poradni Chorób Układu Oddechowego i Alergologii, gdzie na podstawie jednorazowego badania spirometrycznego postawiono wstępną diagnozę występowania u niej astmy oskrzelowej. Skórne testy alergenowe z potencjalnymi alergenami zawodowymi wykazały wyraźnie dodatni odczyn z L. special, a ponadto z balsamem peruwiańskim. Obserwacja kliniczna, dane z wywiadu, wyniki badań oraz charakter zmian chorobowych w obrębie krtani spowodował rozpoznanie u powódki obrzękowego zapalenia krtani o podłożu alergicznym i uznania związku przyczynowego skutkowego z narażeniem na czynniki alergizujące w środowisku pracy. W konsekwencji stwierdzono u powódki przeciwwskazania pracy w kontakcie ze środkami dezynfekującymi- zwłaszcza z L. special, a ze względów profilaktycznych, również w styczności z innymi substancjami o silnym działaniu uczulającym i drażniącym drogi oddechowe.

Na podstawie orzeczenia lekarskiego nr (...) o rozpoznaniu choroby zawodowej, decyzją nr (...) z dnia 28.12.2003 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w D. stwierdził u powódki chorobę zawodową, tj. zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym, poz.13, wymieniona w wykazie chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.07.2002 r. w sprawie chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Choroba zawodowa powódki została wywołana czynnikami szkodliwymi, znajdującymi się w środowisku pracy, pozostającymi w związku z wykonywaniem pracy u pozwanej na stanowisku pielęgniarki odcinkowej Oddziału Chirurgicznego, pielęgniarki anestezjologicznej Bloku Operacyjnego, gdzie istniało narażenie na środki dezynfekcyjne i anestetyczne, m. in. L., sukusept pulver, medicarinę, etaproben, meliseptol oraz chloraminę. Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.12.2003 r. została doręczona pozwanej spółce. W tych okolicznościach zaproponowana powódce zmiana warunków pracy jest nieuzasadniona. Wykonywanie pracy na stanowisku pielęgniarki w Izbie Przyjęć, a nie jak dotychczas w Dziale Pomocy Doraźnej, kolidowałoby z zaleceniami lekarskimi, z których wynika zakaz kontaktu z czynnikami alergizującymi.

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2013 roku Sąd udzielił zabezpieczenia powództwa poprzez nałożenie na pozwanego pracodawcę obowiązku zatrudniania powódki na dotychczasowych warunkach pracy i płacy – stanowisku pielęgniarki w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D. z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia- do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana (...) Spółka z o.o. w D. wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych , zaś w piśmie z dnia 08.12.2014 roku uznała w całości powództwo, wnosząc o wydanie orzeczenia zgodnie z żądaniem pozwu

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka T. Ż. jest zatrudniona u strony pozwanej (...) Spółce z o.o. w D. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 31.07.1981 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, ostatnio na stanowisku pielęgniarki w Dziale Pomocy Doraźnej za wynagrodzeniem w kwocie 3.400 zł brutto miesięcznie. Współpraca pomiędzy stronami układała się dobrze. Powódka wykonywała powierzoną jej pracę sumiennie i starannie, przestrzegała ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, regulaminu oraz ustalonego porządku; nie była upominana, ani karana porządkowo. Pozwana była zadowolona z pracy powódki i nigdy nie zgłaszała do niej żadnych zastrzeżeń.

Dowód:

-

umowa o pracę z dnia 31.07.1981 r. w aktach osobowych powódki;

-

zeznania świadka M. M. -k.179-180;

-

zeznania świadka A. B. -k.180-181;

W czerwcu 2002 roku powódka była konsultowana w Poradni Chorób Układu Oddechowego i Alergologii, gdzie na podstawie jednorazowego badania spirometrycznego postawiono wstępną diagnozę występowania u niej astmy oskrzelowej. Skórne testy alergenowe z potencjalnymi alergenami zawodowymi wykazały wyraźnie dodatni odczyn z L. special, a ponadto z balsamem peruwiańskim. Obserwacja kliniczna, dane z wywiadu, wyniki badań oraz charakter zmian chorobowych w obrębie krtani spowodował rozpoznanie u powódki obrzękowego zapalenia krtani o podłożu alergicznym i uznania związku przyczynowego skutkowego z narażeniem na czynniki alergizujące w środowisku pracy. W konsekwencji stwierdzono u powódki przeciwwskazania pracy w kontakcie ze środkami dezynfekującymi- zwłaszcza z L. special, a ze względów profilaktycznych, również w styczności z innymi substancjami o silnym działaniu uczulającym i drażniącym drogi oddechowe.

Na podstawie orzeczenia lekarskiego nr (...) o rozpoznaniu choroby zawodowej, decyzją nr (...) z dnia 28.12.2003 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w D. stwierdził u powódki chorobę zawodową, tj. zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym, poz.13, wymienioną w wykazie chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.07.2002 r. w sprawie chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Choroba zawodowa powódki została wywołana czynnikami szkodliwymi, znajdującymi się w środowisku pracy, pozostającymi w związku z wykonywaniem pracy u pozwanej na stanowisku pielęgniarki odcinkowej Oddziału Chirurgicznego, pielęgniarki anestezjologicznej B. Operacyjnego, gdzie istniało narażenie na środki dezynfekcyjne i anestetyczne, m. in. L., sukusept pulver, medicarinę, etaproben, meliseptol oraz chloraminę. Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.12.2003 r. została doręczona pozwanej spółce.

Dowód:

-

kserokopia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w sprawie procentowego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami choroby zawodowej z dnia 13.02.2004 r. -k.16;

-

kserokopia Decyzji nr (...) z dnia 18.12.2003 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia u powódki choroby zawodowej – zapalenia obrzękowego krtani o podłożu alergicznym oraz astmy oskrzelowej - k.19;

-

kserokopia orzeczenia lekarskiego z dnia 13.10.2003 r. nr (...) o rozpoznaniu choroby zawodowej – k.21;

U powódki T. Ż. występuje uczulenie na D. ( środek dezynfekcyjny stosowany w Izbie Przyjęć (...) Sp. z o.o.). Wobec stwierdzonej u powódki w 2003 roku choroby zawodowej – zapalenia obrzękowego krtani o podłożu alergicznym oraz alergii na D., T. Ż. ze względów profilaktycznych nie powinna pracować w kontakcie z innymi substancjami o działaniu uczulającym oraz o działaniu drażniącym drogi oddechowe.

Dowód:

-

opinia (...) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we W. z dnia 03.03.2014 r. - k.137-138;

-

opinia biegłego J. P. z dnia 09.10.2013 r. - k.81-82

Pismem z dnia 08.04.2013 r. pozwana spółka wypowiedziała powódce warunki pracy i płacy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31.07.2013 r. Jako przyczyny wypowiedzenia wskazano: „ potrzeby pracodawcy wynikające z konieczności zabezpieczenia ilości personelu medycznego w Izbie Przyjęć dla prawidłowego jej funkcjonowania”.

Zaproponowano powódce stanowisko pielęgniarki w Izbie Przyjęć strony pozwanej z wynagrodzeniem zasadniczym wg kat. XIII ze stawką 1775 zł brutto.

Dowód:

- wypowiedzenie warunków pracy i płacy z dnia 08.04.2013 r. w aktach osobowych powódki.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne, w związku z czym podlegało uwzględnieniu.

Zgodnie z przepisem art. 213 § 2 k.p.c., sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Uznanie powództwa to czynność procesowa rezygnacji pozwanego z obrony, czyli akt jego dyspozycyjności, w którym nie tylko uznaje samo żądanie powoda, ale i to, że uzasadniają go przytoczone przez powoda okoliczności faktyczne i godzi się na wydanie wyroku uwzględniającego to żądanie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r., II CSK 70/11, LEX nr 1095816). Obejmuje ono więc zarówno okoliczności faktyczne, jak i podstawę prawną danej sprawy czyli zespół obowiązujących przepisów, na podstawie których sąd ma wydać rozstrzygnięcie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r., II CSK 671/10, LEX nr 1102854; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r., I ACa 1299/05, LEX nr 1102854).

Należy jednocześnie zauważyć, że sąd jest obecnie związany uznaniem powództwa, chyba że jest ono sprzeczne z prawem, przez co rozumie się sprzeczność z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, albo zmierza do obejścia prawa lub jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2010 r., IV CSK 436/09, LEX
nr 585879). Ocena, czy zachodzi jedna z wymienionych przesłanek niedopuszczalności uznania powództwa, powinna nastąpić w zasadzie wyłącznie w świetle materiału procesowego znajdującego się w aktach sprawy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 1999 r., I ACa 890/98, LEX nr 37299).

W ocenie Sądu, w świetle zebranego materiału dowodowego nie ma żadnych podstaw do podważania skuteczności uznania powództwa co do roszczenia o przywrócenie powódki T. Ż. do pracy w pozwanej spółce na poprzednich warunkach pracy i płacy na stanowisku pielęgniarki w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

Wobec powyższego, w oparciu o powołane przepisy, należało orzec jak w punkcie I wyroku.

Wedle natomiast przepisu art. 98 § 1 k.p.c., strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Zgodnie zaś z przepisem art. 98 § 2 k.p.c., do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie.

Ponieważ powódka nie wykazała, iż poniosła jakiekolwiek koszty związane ze sprawą, Sąd nie orzekał w przedmiocie jej żądania dotyczącego zwrotu kosztów procesu.

Przepis art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c. stanowi, że sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza roszczenie uznane przez pozwanego. W tym jednakże przypadku, wobec treści postanowienia z dnia 22 kwietnia 2013 roku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa poprzez nałożenie na pozwanego pracodawcę obowiązku zatrudniania powódki na dotychczasowych warunkach pracy i płacy – stanowisku pielęgniarki w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D. z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, zbędne było nadawanie zasądzonemu z uznania roszczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności.

Kierując się zasadą wyrażoną w przepisie art. 98 k.p.c. oraz art. 113 ust.1 ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym Sąd nakazał stronie pozwanej w punkcie II wyroku zwrócić na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie kwotę wydatków wyłożoną tymczasowo przez Skarb Państwa na opinię biegłego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Zengiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Kuryło – Maciejewska,  Krystyna Panońko ,  Marzanna Urbanowicz
Data wytworzenia informacji: